Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Elżbieta Kleszcz „Gabinet Terapii Te” 32-650 Kęty ul. Kościuszki 66a, niniejszym wykonuje obowiązek informacyjny i wskazuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:

Gabinet Terapii „Te” 32-650 Kęty ul. Kościuszki 66a,
* na adres e-mail: elakleszcz@o2.pl
* lub telefonując pod numer: 606 240 445

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, wyrażonej w drodze e’mail poprzez wypełnienie formularza zgody lub na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy lub do wykonania umowy już zawartej.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że  realizacja umowy lub pomocy będą niemożliwe. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez cały okres korzystania z pomocy Administratora lub przewidziany przepisami prawa, do wykonania których Administrator jest zobowiązany.

Administrator nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, przeniesienia a także prawo do ograniczenia  przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Z wyrazami szacunku:
Elżbieta Kleszcz
Gabinet Terapii „Te”
32-650 Kęty ul. Kościuszki 66a,

Administrator Danych Osobowych