Oferta kierowana jest do:

1. Osób doświadczających:

 • długotrwałego stresu,
 • problemów emocjonalnych,
 • trudności związanych z autonomią,
 • niezadowolenia z siebie,
 • trudności w relacjach,
 • przemocy,
 • problemów związanych z własnym uzależnieniem lub uzależnieniem członka rodziny,
 • zaburzeń nastroju,
 • strat w ważnych dla siebie obszarach życiowych,
 • traum.

2. Zainteresowanych rozwojem osobistym

3. Do instytucji:

 • Szkół
  • spotkania z radami pedagogicznymi w zakresie uzależnień, problemów adolescencyjnych,
  • spotkania z rodzicami (wywiadówki) w tematyce uzależnień, kryzysów rozwojowych młodzieży,

4. Do instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problematyki przemocy, uzależnień:

 • Konsultacje, terapia dla dorosłych osób uzależnionych,
 • Konsultacja, terapia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocą.

Zasady współpracy między Klientem i psychoterapeutą:

Jak wygląda przygotowanie do terapii?
Sesje psychoterapii poprzedza konsultacja (od 1 do 3 spotkań), której celem jest określenie problemu klienta, celu pracy, intensywności i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, obowiązujące zasady oraz inne tematy ważne dla Klienta.
Jak często odbywają się sesje?
Sesje psychoterapii odbywają się regularnie, zazwyczaj 1 raz w tygodniu.
Jak długo trwa sesja?
Czas trwania sesji wynosi 50 min. i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem.
Czy istnieje możliwość płatności z góry?
Istnieje możliwość opłacenia wizyt przelewem z góry za cały miesiąc na rachunek bankowy.
Na jaki numer rachunku bankowego mogę dokonać takiej płatności?
66 1240 4852 1111 0010 6090 8239
Czy istnieje możliwość odwołania sesji?
Istnieje możliwość odwołania sesji bez konieczności ponoszenia kosztów, w przypadku gdy odwołanie to nastąpi 24 godziny przed terminem sesji.
Czy dokonuję pełnej opłaty za sesję, której nie odwołałem/odwołałam?
Klient dokonuje pełnej opłaty za sesję, której nie odwołał w wymaganym terminie, niezależnie od zaistniałych powodów.
Czy zmiana terminu wiąże się z dodatkowymi kosztami?
Zmiana terminu wizyty na inny, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami pod warunkiem, że nastąpi na 24 godziny przed umówioną wizytą.
Czy w przypadku spóźnienia się na sesję czas jest przedłużany?
W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.
Na jakich warunkach odbywa się rezygnacja z terapii?
W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z terapii, o czym powinien powiadomić terapeutę. Klient zobowiązuje się do zrealizowania 3 sesji kończących terapię, potrzebnych do omówienia procesu terapeutycznego.
Czy mogę liczyć na pełną dyskrecję dotyczącą przebiegu terapii i moich danych osobowych?
Obowiązkiem terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
W jakim przypadku terapeuta zwolniony jest z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej?
Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
Co w przypadku konieczności zmiany terminu spotkania przez terapeutę?
W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania obowiązkiem terapeuty jest poinformować o tym Klienta i ustalić nowy termin sesji.
W jakiej sytuacji terapeuta ma prawo odmówić terapii?
Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia kontraktu.
Czy kompetencje terapeuty mogą wpłynąć na odmowę terapii?
Terapeuta może odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi – może wówczas udzielić informacji dot. innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.
Czy jeśli odmówię odbycia konsultacji psychiatrycznych, terapeuta również może odmówić terapii?
Tak, terapeuta może również odmówić terapii, jeśli klient odmówi odbycia konsultacji psychiatrycznej, jeśli terapeuta określi wskazania takiej konsultacji.
Czy moje informacje będą udostępniane innym leczącym mnie specjalistom?
Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Klienta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się zawsze za zgodą Klienta.